Räddade två barn från att drunkna

Möt Halden ladies tillgängliga 22 energi

De 16 månaderna föräldrapenning kan användas under barnets hela förskoleålder och reglerna möjliggör både lång ledighet med låg ersättning, och kort ledighet med högre ersättning. Föräldrar kan också välja mellan en lång och flera korta perioder av ledighet. Vi kan därför i dag inte dra säkra slutsatser om hur länge en person varit föräldraledig genom att endast använda uppgifter om föräldrapenningdagar som finns i register. Tidigare studier som i stor utsträckning byggt på registerdata om föräldrapenninguttag se t. Sundström och Duvander behöver kompletteras med en nyansering av hur väl föräldrapenning motsvarar tiden som en förälder är frånvarande från sitt arbete. Kapitlet syftar till att bidra med kunskap om hur länge föräldrar är föräldralediga genom att skatta ett mått på föräldraledighet som inkluderar obetald ledighet. Vi kommer att jämföra detta mått med föräldrars föräldrapenninguttag under barnets två första år. Kapitlet bidrar därmed med kunskap om vilka föräldrar som är hemma hur länge, en kunskap som är eftersatt i Sverige.

2. Kvinnors och mäns föräldraledighet1

Den rådande normen var att mannen igenom förvärvsarbete bar huvudansvaret för den ekonomiska försörj- ningen av familjen. Om det var ekonomiskt möjligt var hustruns huvudsakliga ansvar att ta hand om bo och barn. I början av sex- tiotalet var således en majoritet bruten de gifta kvinnorna hemarbetande och skötte i det närmaste allt hushållsarbete. Avsevärt har hänt sedan dess och inom dag är det mycket få kvinns i Sverige som arbetar hemma gällande heltid. Den normförskjutning som skett inneha naturligtvis påverkat både män och kvinns, även om omvälvningen onekligen varit störst för kvinnorna. I dag utgör dom hälften av förvärvsarbets- kraften och fördelningen av omsorgs- och hushållsarbetet i familjen är väsentligt mycket jämnare än den var för femtio år sedan. Sam- tidigt kvarstår betydande könsskillnader exempelvis inom arbetstid och lön vilka i sin tur är relaterade till kvarvarande könsskillnader i för- delningen av omsorgs- samt hushållsarbete. Den här antologin sammanfattar kunskapsläget och bidrar med ny kunskap försåvitt arbetsfördelningen mellan kvinnor och män samt de konsekvenser som denna får förut deras möjligheter på arbetsmarknaden.Leave a comment